Julkaistu

Jäsenistö toivoo Klubin viitoittavan tietä myös jatkossa

HJK ry:n nykyinen kolmivuotinen strategiakausi päättyy vuoden 2021 loppuun. Seura on käynnistänyt vuosien 2022–2024 strategian valmistelun.

Seuralle on tärkeää, että myös tuleva strategia heijastaa seuran jäsenistön mielipiteitä sekä nykytilasta että tulevaisuuden suunnasta. Tämän vuoksi seura keräsi tammi-helmikuun aikana jäsenistön ajatuksia seurakyselyllä, joka toimitettiin kaikille seuran pelaajille, vanhemmille, toimihenkilöille ja työntekijöille. Seurakyselyyn tuli 257 vastausta.

Vastaajat edustavat pelaajia, vanhempia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä kaupunginosa-, haaste- että akatemiajoukkueista. Otos on verrattain pieni jäsenistön määrään suhteutettuna. Seurakyselyn tuloksia hyödynnetään strategiatyössä, mutta pienen otannan vuoksi niitä ei pidetä koko jäsenistön mielipiteen kuvaajana.

Seurakyselyssä kysyttiin seuran nykyisen strategian tahtotilan ja tavoitteiden toteutumisesta sekä jäsenistön mielipiteistä tulevien vuosien painotuksiksi sekä seura- että joukkuetasolla. Seurajohto ja asiaankuuluvat henkilöt ovat käsitelleet palautteet.

Seuran tahtotila on toteutunut hyvin

Kyselyyn vastanneet olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä seuran ja joukkueidensa toimintaan. Seuran tahtotilan todettiin toteutuvan pääasiallisesti hyvin tai erittäin hyvin. Joukkuetoiminnan keskiössä olevista pelaajista suurin osa koki viihtyvänsä joukkueessaan erittäin hyvin.

Myös seuran tavoitteiden koettiin toteutuvan pääasiassa hyvin tai erittäin hyvin. Yksittäisenä poikkeamana oli havaittavissa seuran tukipalveluita kuten fysioterapiaa ja fyysistä valmennusta koskevat tavoitteet, joiden ei koettu vielä täysin toteutuvan. Palaute on tiedostettu seurassa ja helmikuussa toimintansa aloittanut HJK Klinikka on tuonut ensiaskeleet tukipalveluiden vahvistamiseksi.

Myös seuran strategiset tavoitteet saivat vankkaa tukea. Etenkin HJK:n roolia suomalaisen jalkapallon suunnannäyttäjänä ja Klubin vähävaraisten pelaajien tukitoimia sekä yhteiskuntavastuullista toimintaa, kuten iltapäiväkerhoja, leirejä ja erityisryhmien toimintaa, pidettiin erittäin tärkeänä.

Harrastusten kustannuksiin oltiin laajasti tyytyväisiä. Lähes 90 % vastanneista piti nykyistä kustannustasoa oikeana.

Klubin halutaan viitoittavan tietä myös jatkossa

HJK:n tulevaisuuden kehityksen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi nostettiin korkeatasoinen jalkapallotoiminta, erinomaiset olosuhteet sekä valmentajien määrätietoinen kouluttaminen ja heidän osaamisensa kehittäminen.

Jäsenistö painotti tulevalle strategiakaudelle ennaltaehkäisevän valmennustyön kehittämistä, joukkuetoiminnan monipuolistamista ja harrasteryhmien perustamista sekä lasten ja nuorten henkisen valmennuksen tarjoamista.

Jäsenistöltä saatu palaute etenee seuraavaksi osana muuta strategiavalmistelua hallituskäsittelyyn. Strategiatyö jatkuu kevään aikana hallituksen jäsenten ja työntekijöiden muodostamissa työryhmissä. Uuden strategiakauden päälinjat valmistuvat kevään aikana. Tulevan strategiakauden keskeiset toimenpiteet konkretisoituvat syksyllä 2021.

Kiitos kaikille seurakyselyyn vastanneille arvokkaasta palautteestanne.