Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Säännöt

HJK RY Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Helsingin Jalkapalloklubi ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

2 § Seuran, joka on perustettu kesäkuun 19. päivänä 1907, tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1) Tarjoamalla

 • kunto- ja terveysliikuntaa
 • kilpailutoimintaa
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille,
 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia,
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa,
 • koulutustoimintaa.

2) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3) Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Toimintansa tukemiseksi seura voi - ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, - hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Seuran virallinen kieli on suomi. Seuran värit ovat sininen ja valkoinen.

5 § Henkilölle, joka on merkittavästi edistänyt seuran toimintaa ja tarkoitusperien toteuttamista voi seuran hallitus myöntää kultaisen tai hopeisen ansiomerkin. Kultainen ansiomerkki annetaan kaikille kunniajäsenille.

6 § Seuran jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka seuran hallitus hyväksyy.

Seuran jäsenet ovat:

 • Pelaajajäseniä, jotka pelaavat HJK ry:n joukkueissa ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen pelaajajäsenen jäsenmaksun,
 • Vuosijäseniä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen vuosijäsenen jäsenmaksun,
 • Ainaisjäseniä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun, joka on suuruudeltaan seuran vuosijäsenen 10 vuoden jäsenmaksu,
 • Kunniajäseniä, joiksi seura voi varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä,
 • Kannattajajäseniä, joko yksityisiä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan kotipaikka ja osoite. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 § Hallituksen esityksestä kokous voi antaa ansioituneelle yhdistyksen jäsenelle kunniapuheenjohtajan arvonimen. Kunniapuheenjohtajia voi olla korkeintaan kaksi (2). Kunniapuheenjohtajan arvonimen antamiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänimäärästä. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, mutta äänioikeus hänellä on.

8 § Jäseneksi ottamiseen ja jäsenyyden erottamiseen vaaditaan hallituksen kokouksen viisikuudesosaa (5/6) enemmistöpäätös. Kunniajäseneksi kutsumiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) seuran kokouksen äänimäärästä. Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi (6) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

9 § Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai antidopingsäännöstöä tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä, sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

10 § Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • seuran virallisella verkkosivulla,
 • tai - sanomalehti-ilmoituksella Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

11 § Kevätkokouksessa käsitellään:

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle

 • ​puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 • ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Vahvistetaan hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7) Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 18 pykälän mukaisesti vireille panemat muut asiat
8) Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään:

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 • ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi

 • toimintasuunnitelma
 • talousarvio

6) Valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi/varapuheenjohtajaksi
7) Valitaan kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen kaksi (2) jäsentä erovuorossa olevien tilalle
8) Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi auktorisoitu yhteisö tai auktorisoitu yksi (1) tilintarkastaja ja auktorisoitu varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
9) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
10) Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 19 pykälän mukaisesti vireille panemat muut asiat
11) Kokouksen päättäminen

12 § Seuraa edustaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Seuran hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja heistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) jäsentä. Erovuorossa oleva hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen voidaan valita uudelleen.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan peräkkäisten toimikausien määrä on enintään kolme (3) sekä hallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien määrä on enintään kaksi (2).

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Tämän pykälän mukainen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien määrän laskenta aloitetaan sääntöjen hyväksymisen jälkeisestä ensimmäisestä toimintavuodesta.

13 § Hallituksen tehtävänä on:

1) Päättää mitä urheilulajeja seura kulloinkin harrastaa.
2) Asettaa tarvittavat jaostot, toimikunnat ja valiokunnat sekä määrätä niiden puheenjohtajat ja toimintavaltuudet.
3) Valita vuosittain syyskokouksen jälkeen joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt, päättää mahdollisista palkoista ja palkkioista sekä antaa toimintaohjeet.
4) Valvoa seuran etuja ja edustaa sitä sekä ohjata kaikkea seuran toimintaa.
5) Valmistella seuran kokouksille esitettävät asiat sekä toimeenpanna sen päätökset.
6) Valvoa, että toimihenkilöt ja virkailijat suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
7) Hyväksyä sopimukset ja sitoumukset, laatia vuosikertomukset, hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti sekä hoitaa yhdistyslain mukaan muutkin hallitukselle kuuluvat tehtävät.
8) Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
9) Valita ja jättää jaostojen tehtäväksi vuosittain hallituksen määräämät asiat.
10) Päättää kurinpitotoimenpiteistä.

14 § Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtajan on lain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen päivittäistä hallintoa. Toiminnanjohtaja on toimihenkilöiden esimies. Toiminnanjohtaja voi edustaa yhdistystä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä.

15 § Hallitus voi valita valtuuskunnan, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksikymmentä (20) jäsentä. Valtuuskunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna sen antamien ohjeiden mukaan seuran toiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi ja jäsenistä on vuorovuosina puolet erovuorossa.

Helsingin Jalkapalloklubi ry:n puheenjohtaja on itseoikeutettu valtuuskunnan jäsen, minkä lisäksi siihen voidaan valita muitakin hallituksen jäseniä. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

16 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, sekä toimihenkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa.

17 § Yhdistyksen ja sen jaostojen/joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston/joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

18 § Seuran toimi- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

19 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

20 § Äänivaltaisia ovat seuran kokouksissa jäsenmaksunsa suorittaneet 18 vuotta täyttäneet pelaaja-, vuosi-, ainais- ja kunniajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Alle 18-vuotiaiden nuorisojäsenten huoltajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

21 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta saadaan tehdä seuran kokouksessa ja vaaditaan, että sen puolesta annettujen äänten tulee olla vähintään kolmeneljännestä (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös vahvistetaan toisessa vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

22 § Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jäävät varat käytettävä johonkin seuran tarkoitusta vastaavaan toimintaan.

23 § Muissa suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.